Het eindexamen Nederlands voor havo en vwo bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het totale examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:

 • Domein A: Leesvaardigheid;
 • Domein B: Mondelinge taalvaardigheid;
 • Domein C: Schrijfvaardigheid;
 • Domein D: Argumentatieve vaardigheden;
 • Domein E: Literatuur;
 • Domein F: Oriëntatie op studie en beroep.

Het centraal examen heeft betrekking op domein A en domein D voor zover het analyseren en beoordelen betreft.

Schrijfvaardigheid maakt onderdeel uit van het schoolexamen.

Het schoolexamen Nederlandse Schrijfvaardigheid bestaat uit verschillende toetsen
Schrijfvaardigheid Nederlands maakt onderdeel uit van het schoolexamen en telt mee voor je eindcijfer ǀ Unsplash - Green Chameleon
De beste leraren Nederlands (schoolvak) beschikbaar
Hannah
4,8
4,8 (13 reviews)
Hannah
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Huib
5
5 (7 reviews)
Huib
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kate
5
5 (2 reviews)
Kate
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
5
5 (7 reviews)
Peter
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Josca
4,9
4,9 (9 reviews)
Josca
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lina
5
5 (7 reviews)
Lina
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Vera
5
5 (8 reviews)
Vera
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Joëlle
5
5 (9 reviews)
Joëlle
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hannah
4,8
4,8 (13 reviews)
Hannah
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Huib
5
5 (7 reviews)
Huib
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kate
5
5 (2 reviews)
Kate
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
5
5 (7 reviews)
Peter
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Josca
4,9
4,9 (9 reviews)
Josca
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lina
5
5 (7 reviews)
Lina
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Vera
5
5 (8 reviews)
Vera
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Joëlle
5
5 (9 reviews)
Joëlle
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Wat Houdt het Schoolexamen Schrijfvaardigheid Nederlands in?

Het schoolexamen havo wordt afgenomen in de leerjaren vier en vijf. In het vierde leerjaar worden onderdelen afgerond die medebepalend zijn voor de totstandkoming van het eindcijfer van het examen. In het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor leerjaar vijf staat voor het vak Nederlands aangegeven welke stof er in leerjaar vijf getoetst wordt en op welke wijze en in welke periode dat gebeurt.

Een toets bestaat uit een aantal open en/of gesloten vragen. Een toets wordt altijd beoordeeld met een cijfer. Er zijn toetsen die meetellen voor het eindexamen, maar in havo vier zijn er ook toetsen, die alleen meetellen voor de overgang naar het volgende leerjaar.

Ditzelfde geld voor het vwo, maar betreft het vierde, vijfde en zesde leerjaar.

Leerlingen moeten hun schoolexamen hebben afgerond voordat het centraal examen begint. De cijfers voor schoolexamens staan dan vast. In het vak Nederlands moeten leerlingen wat betreft leesvaardigheid en argumentieve vaardigheden ook centraal examen doen. Het eindcijfer voor Nederlands is het gemiddelde van het schoolexamencijfer en het cijfer behaald voor het centraal examen.

Het schoolexamen (SE) van het vak Nederlands telt voor vijftig procent mee in het eindcijfer. De andere andere vijftig procent is het cijfer van het centraal eindexamen (CE). Oftewel: SE + CE: 2 = eindcijfer.

Het cijfer waarmee het schoolexamen Nederlands wordt afgesloten wordt bepaald door het gemiddelde van alle cijfers die je voor de schoolexamens hebt gehaald. Sommige toetsen wegen zwaarder dan anderen. Deze tellen dan ook iets zwaarder mee in het definitieve schoolexamen cijfer.

De toetsen die meetellen voor het schoolexamen worden gemaakt door de scholen zelf. Dit betekent dat het schoolexamen niet in heel Nederland gelijk is, in tegenstelling tot het centraal examen. Om de organisaties van de schoolexamens goed te laten verlopen, is iedere school vanaf het schooljaar 2021-2022 verplicht om een examencommissie te hebben die toeziet op een juiste afname van de schoolexamens.

Argumentatieve vaardigheden worden op de havo en het vwo getoetst in het centraal examen leesvaardigheid en in de schoolexamens voor schrijfvaardigheid en mondelinge taalvaardigheid. Het is ook mogelijk dat argumentatieve vaardigheden afzonderlijk worden getoetst.

Wat moet je Weten voor je Nederlands Examen Schrijfvaardigheid?

Foute spelling gaat je punten kosten
Je schrijfopdrachten worden gecontroleerd op de juiste spelling ǀ Unsplash - Jacob

Het Schoolexamen schrijfvaardigheid bestaat uit verschillende toetsen.

Het kan de volgende onderdelen bevatten:

 1. Een schrijfdossier, waarin de leerling verschillende schrijfproducten verzamelt, waaronder een gereviseerde tekst. Reviseren betekent dat de schrijver zijn tekst, of delen ervan, opnieuw leest en herziet. De revisies kunnen betrekking hebben op de structuur van de tekst, de inhoud, de formulering, de spelling en de interpunctie;
 2. Een of meer toetsen schrijfvaardigheid, meestal op basis van documentatie, inclusief revisie;
 3. Een toets spellen en formuleren;
 4. Een beoordeling van de taal van het profielwerkstuk.

Wat is een profielwerkstuk eigenlijk?

Het profielwerkstuk (PWS) is veel groter en belangrijker dan al je eerdere werkstukken die je hebt gemaakt voor je schrijfdossier. Dit werkstuk schrijf je in het laatste jaar op de middelbare school. Je mag het onderwerp van dit werkstuk zelf kiezen. Kies in ieder geval een onderwerp waar je interesse in hebt! Over het algemeen moet je op de havo en het vwo tachtig uur in het profielwerkstuk steken.

Het doel van het profielwerkstuk is om je te laten wennen aan de opdrachten die je staan te wachten tijdens je vervolgstudie. Als je een vervolgstudie gaat doen op het hbo of de universiteit, zul je je studie moeten afronden met een scriptie. Je leert informatie-, onderzoeks- en presentatievaardigheden.

Inhoudelijk ziet het profielwerkstuk er ongeveer zo uit:

 • Titelpagina;
 • Voorwoord;
 • Inhoudsopgave;
 • Inleiding;
 • Hoofdvraag en deelvragen;
 • Conclusie/samenvatting;
 • Bronnenlijst en bijlagen.

Globaal gezien bestaat het PWS uit vier fases:

 1. Oriëntatiefase;
 2. Voorbereidingsfase;
 3. Uitvoerende fase;
 4. Presentatie fase.

Scholen stellen het bijhouden van een logboek  vaak verplicht.  Een goed logboek bevat in ieder geval:

 • Datum (wanneer heb je iets gedaan?);
 • Tijdsduur (hoelang ben je ermee bezig geweest?);
 • Wie (wie heeft een bepaald onderdeel gedaan?);
 • Wat (wat is er in dit tijdsbestek precies gedaan?).

Daarnaast heb je te maken met bronvermelding, m.a.w. Waar heb je benodigde informatie gevonden? Dat kun je doen door de betreffende bron:

 • Tussen haakjes erachter te zetten;
 • Door te citeren;
 • Door voetnoten te gebruiken;
 • Te grote bronnen om in de tekst te verwerken kun je opnemen in bijlagen.

 

Je moet je schrijfdossier op tijd afhebben
Zorg dat je schrijfdossier compleet is ǀ Unsplash - Tetiana Shyshkina
De beste leraren Nederlands (schoolvak) beschikbaar
Hannah
4,8
4,8 (13 reviews)
Hannah
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Huib
5
5 (7 reviews)
Huib
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kate
5
5 (2 reviews)
Kate
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
5
5 (7 reviews)
Peter
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Josca
4,9
4,9 (9 reviews)
Josca
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lina
5
5 (7 reviews)
Lina
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Vera
5
5 (8 reviews)
Vera
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Joëlle
5
5 (9 reviews)
Joëlle
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hannah
4,8
4,8 (13 reviews)
Hannah
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Huib
5
5 (7 reviews)
Huib
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kate
5
5 (2 reviews)
Kate
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
5
5 (7 reviews)
Peter
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Josca
4,9
4,9 (9 reviews)
Josca
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lina
5
5 (7 reviews)
Lina
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Vera
5
5 (8 reviews)
Vera
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Joëlle
5
5 (9 reviews)
Joëlle
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Hoe Bereid je je Voor op het Nederlands Examen Schrijfvaardigheid?

Als havist (niveau 3F) moet je teksten kunnen schrijven over 'onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard'.

Voor vwo’ers (niveau 4F) geldt dat zij teksten moeten kunnen schrijven over 'allerlei onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard'.

Om dit te toetsen moeten leerlingen over meer dan een onderwerp schrijven.

 • Je moet op de hoogte zijn van drie tekstsoorten: uiteenzetting, beschouwing en betoog. Je krijgt te maken met diverse (langere) tekstvormen, zoals verslagen, werkstukken, samenvattingen en artikelen, waarin de uiteenzetting, beschouwing en betoog kunnen worden geïnterpreteerd;
 • Leerlingen op niveau 3F en 4F moeten brieven, berichten en advertenties kunnen schrijven, formulieren kunnen invullen en aantekeningen kunnen maken.

Wat is het verschil tussen de drie tekstsoorten?

 • Uiteenzetting: Het doel van een uiteenzetting is om informatie te geven over een onderwerp. De schrijver geeft informatie aan de lezer en geeft hierbij ook uitleg. Het is ook belangrijk dat het een objectieve tekst is: de mening van de schrijver wordt niet gegeven;
 • Beschouwing: Bij een beschouwing geeft de schrijver voor- en tegenargumenten bij een stelling of onderwerp, en uiteindelijk geeft hij zijn eigen mening. De mening van de schrijver is niet belangrijk, maar laat de lezer zelf beslissen wat hij of zij ervan vindt;
 • Gedocumenteerd betoog: In een betoog probeert een schrijver zijn lezer te overtuigen van zijn mening. Door middel van argumenten zal hij zijn standpunt onderbouwen. Deze argumenten kunnen zowel feitelijk als niet-feitelijk zijn.

Naar aanleiding van de voorgelegde teksten moet je in staat zijn:

 • Relevante informatie verzamelen en verwerken;
 • Deze informatie goed kunnen presenteren met het oog op doel, publiek, tekstsoort en regels voor geschreven taal;
 • Concepten van de tekst reviseren op basis van geleverd commentaar.

Argumentatieve Vaardigheden

Argumentatieve vaardigheden wordt op havo en vwo getoetst in het centraal examen leesvaardigheid en in de schoolexamens voor Schrijfvaardigheid en Mondelinge taalvaardigheid. Het is mogelijk argumentatieve vaardigheden ook afzonderlijk te toetsen.

Wat moet je kunnen om een tekst te beargumenteren?

 • Je moet de tekst kunnen analyseren. Vaststellen tot welke tekstsoort een tekst of tekstgedeelte behoort. Is het een uiteenzettende, beschouwende of betogende tekst?
 • De hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven. De hoofdgedachte van de tekst is in één zin samengevat waar de tekst over gaat.
 • Relaties tussen de delen van een tekst aangeven. Met tekstverbanden bedoelen we de relaties tussen verschillende delen van een tekst (bv. alinea’s of zinnen). Hiervoor moet je op de hoogte zijn van de betekenis van de verschillende signaalwoorden.
 • De tekst kunnen beoordelen op betrouwbaarheid. Zijn er drogredenen gebruikt?
 • Je moet je standpunten en argumenten zelf kunnen verwoorden (presenteren, schriftelijk en mondeling).

Algemene Richtlijnen voor een Schrijfopdracht

Noteer alvast belangrijke zaken
Maak aantekeningen tijdens je schrijfopdracht ǀ Unsplash - David Travis
 • Zorg voor een duidelijke alinea-indeling;
 • Bedenk een pakkende titel;
 • Bedenk minstens drie tussenkopjes van maximaal zes woorden;
 • Het is niet de bedoeling dat je de inleiding bij de onderwerpen overneemt in je eigen schrijfproduct.
 • Let op zinsbouw, stijl en spelling.
 • Gebruik niet meer of minder woorden dan in de opdracht wordt gevraagd.

Richtlijnen Betoog

 • Zorg voor een inleiding waarmee je de aandacht van de lezers trekt en waarin je je standpunt formuleert door middel van een stelling;
 • Geef drie argumenten die pleiten voor je standpunt. Gebruik hierbij een relevant citaat uit de gegeven bronnen. Zet dit citaat tussen aanhalingstekens;
 • Geef twee tegenargumenten waarvan je er één weerlegt. Gebruik ook hier een relevant citaat. Zet dit citaat tussen aanhalingstekens;
 • Eindig met een conclusie die aansluit bij jouw stelling.

Bronnen die je Kunnen Helpen bij Je Voorbereiding op het Examen Nederlands

 • Digistudies.nl: Video's: Hoe schrijf je een betoog? Hoe schrijf je een zakelijke brief;
 • Stuvia.com; informatie over schrijfdossiers;
 • Examenoverzicht.nl: Heel veel informatie en uitleg over de opdrachten Nederlandse schrijfvaardigheid die je te wachten staat;
 • Bijlesxtra.nl: Deze pagina bevat een lijst video’s over onder andere spelling, leesvaardigheid en grammatica;
 • Tonvandegraaf.nl: Vwo Nederlands oefenexamen schrijfvaardigheid;
 • Cambiumned.nl: Schrijfopdrachten schoolexamen Nederlands havo en vwo;
 • Superprof: Een betaalde site waar je bijlesdocenten Nederlands kunt vinden om je te helpen je schoolexamen voor te bereiden.

We hopen dat deze blog je helpt inzicht te geven bij wat je te wachten staat bij de schoolexamens schrijfvaardigheid. Er valt behoorlijk wat te leren om uiteindelijk te slagen.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!